Weda – sähköiset uppopumput

WEDA

Tietosuojaseloste

Oy Pumppulohja Ab:n asiakas- ja toimittajarekisterin tietosuojaseloste 01032018SS01

1. Rekisterinpitäjä: Oy Pumppulohja Ab, Laatutie 4, 09430 SAUKKOLA FINLAND

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: stefan.stigell@pumppulohja.fi

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Rekisteri Pumppulohja Mon: Säilytämme ja käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaiden ja niiden edustajien henkilötietoja.

4. Käyttötarkoitus: Tietoja käytetään asiakaspalveluun, asiakasviestintään ja markkinointiin. Käsittelyperuste on tapauksesta riippuen Yhtiön käyttötarkoituksiin perustuva oikeutettu etu ja asiakkaiden osalta sopimussuhde Yhtiöön. Sähköisten suoramarkkinointiviestien lähettämisen perusteena on rekisteröidyn suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä henkilöistä tallennamme mahdollisesti seuraavat tiedot:

  • Nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, titteli ja mahdollisesti yrityksen yhteystiedot ja toimiala.
  • Asiakkuuden hoitamiseen tarvittavat tiedot, tarjouspyynnöt, tarjoukset, vesianalyysi tiedot, ostetut tuotteet, mahdolliset reklamoinnit ja muut tarvittavat tekniset tiedot.Internet verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot sivustollamme.

6. Tietolähteet

Yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai yhteydenottoon yritykseemme. Tiedot kerätään työnantajalta, jälleenmyyjältä myyntitoimeksiannon yhteydessä tai henkilöltä itseltään. Henkilötietoja voidaan myös ostaa ulkoisilta toimijoilta kertaluonteiseen markkinointikäyttöön.

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

8. Tietojen ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika on voimassa asiakassuhteen ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja käsitellään kuten potentiaalisen asiakkaan henkilötietoja. Henkilötietoja voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhtiön sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisesti ja asianmukaisesti suojattuna teknisin keinoin. Tietoihin on pääsy vain yrityksen valtuuttamilla henkilöillä ja valtuutetuilla IT asiantuntijoilla.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä markkinointitarkoituksiin. Suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voi kieltää postitukset.

Rekisteröidyllä on oikeus tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada mm. seuraavat tiedot:

Tarkistaa omat tiedot, oikaista virheelliset tiedot ja vaatia henkilötietojen poistoa tai rajoittamista, mikäli tämä on lain mukaan mahdollista. Ennen mahdollisten tietojen luovuttamista pyydämme rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyyden ja erittelemään pyyntönsä. Voimme kieltäytyä pyynnöstä laissa säädetyillä perusteilla.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
  • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhtiön käsittelemät henkilötiedot;
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
  • vaatia henkilötietojensa poistamista;
  • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
  • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhtiön oikeutettu etu;
  • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhtiölle, Yhtiö käsittelee kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo että Yhtiö ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksia koskevat yhteydenotot kirjallisena.

Oy Pumppulohja Ab Myyntisihteeri Laatutie 4 09430 SAUKKOLA Merkintä: henkilötieto.

Vastaamme kuukauden sisällä rekisteröidylle.

11. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Pidämme oikeuden päivittää tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä.